ที่พูดในที่ประชุมเพราะได้ยินชาวบ้านพูดมา

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *